Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO WWW.BANANASTORE.PL

SPIS TREŚCI:

POSTANOWIENIE OGÓLNE
USŁUGI ELEKTRONICZNE W SKLEPIE INTERNETOWYM
WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY
WARUNKI I TERMIN PŁATNOŚCI ZA PRODUKT
SPOSOBY I TERMINY DOSTAWY
REKLAMACJE I ZWROTY
PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
 POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW
DANE OSOBOWE W SKLEPIE INTERNETOWYM
 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
OBJAŚNIENIE

I POSTANOWIENIE OGÓLNE

1.Właścicielem sklepu internetowego WWW.BANANASTORE.PL jest Dawid Megger  prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Sklep Odzieżowy Dawid Megger  wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadającą adres miejsca wykonywania działalności: ul.Gryfa Pomorskiego 22G  83-320 Starogard Gdanski  NIP 5922274487  REGON 381203080 ,adres poczty elektronicznej: info@bananastore.pl  numer telefonu kontaktowego: +48 888 936 770, +48 573 321 101

2. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki korzystania ze Sklepu Internetowego oraz zasady świadczenia usług drogą elektroniczną i sprzedaży prowadzonej za pośrednictwem Sklepu Internetowego dostępnego pod adresem internetowym www.bananastore.pl

3.Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Sprzedawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w Regulaminie Sklepu Internetowego. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Każda osoba, której dane osobowe przetwarza Usługodawca ma prawo do wglądu w ich treść oraz prawo do ich aktualizacji i poprawiania.

4. Dane osobowe Usługobiorcy  nie będą wykorzystywane przez Sprzedawcę do celów innych niż świadczenie usług drogą elektroniczną oraz zawierania  i wykonywania Umów Sprzedaży Produktów zamówionych przez Usługobiorce , chyba że wyrazi on na to zgodę odrębnym oświadczeniem.
5. Usługobiorca ma możliwość kontaktu ze Sklepem internetowym pod adresem email: info@bananastore.pl lub telefonicznie od poniedziałku do piątku w godzinach 09.00 – 20:00 oraz w sobotę w godzinach 9:00 – 17:00  pod numerem telefonu +48 888 936 770

II. USŁUGI ELEKTRONICZNE W SKLEPIE INTERNETOWYM

 1. W Sklepie Internetowym dostępne są następujące Usługi Elektroniczne: Konto, Formularz Zamówienia oraz Newsletter.

2. Konto – Korzystanie z Konta odbywa się po zalogowaniu przy użycia loginu i hasła podanych w Formularzu Rejestracji. Rejestracja i korzystanie z Konta są nieodpłatne

3.W Formularzu Rejestracji niezbędne jest podanie przez Usługobiorcę następujących danych Usługobiorcy: imię i nazwisko/nazwa firmy, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj),  numer telefonu kontaktowego oraz hasło. W wypadku Usługobiorców niebędących konsumentami niezbędne jest także podanie nazwy firmy oraz numeru NIP. Usługobiorca może zrezygnować z prowadzenia konta  w każdej chwili i bez podania przyczyny  poprzez przesłanie Sprzedawcy żądania usunięcia Konta w formie wiadomości elektronicznej wysłanej na adres: info@bananastore.pl

4. Formularz Zamówienia -W celu złożenia zamówienia należy dokonać wyboru Towarów w Sklepie internetowym i dodać za pomocą opcji „Dodaj do Koszyka” Zamówienie składane jest poprzez uzupełnienie danych wskazanych w Formularzu Zamówienia jako obowiązkowe oraz kliknięcie przycisku “Kupuję i płacę ”
Do momentu zatwierdzenia wyboru Towarów przyciskiem „Kupuję i płacę”  Usługobiorca  ma możliwość dokonywania zmian i modyfikacji Towarów w zamówieniu, jak i danych adresowych do wysyłki lub faktury. Do momentu dokonania płatności  Usługobiorca może zaprzestać składania zamówienia poprzez niekontynuowanie kolejnych kroków. W takiej sytuacji zamówienie Usługobiorcy  nie zostanie zrealizowane. Usługobiorca  może składać Zamówienia przez 7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę.
5. Newsletter – korzystanie z Newslettera następuje po podaniu w zakładce „Newsletter” widocznej na stronie Sklepu Internetowego adresu poczty elektronicznej. Newsletter jest usługą nie odpłatną,
Usługobiorca może zrezygnować z prowadzenia  Newslettera  w każdej chwili i bez podania przyczyny  poprzez przesłanie Sprzedawcy żądania usunięcia w formie wiadomości elektronicznej wysłanej na adres: info@bananastore.pl
6.Wymagania techniczne –  są niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się sprzedawca.Przed zakupem w sklepie internetowym należy spełniać następujące wymagania techniczne:  komputer, laptop  lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu; przeglądarka internetowa ,dostęp do poczty elektronicznej. Jak i również włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript.
7. Usługobiorca obowiązany jest do korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Sprzedawcy  oraz osób trzecich. Usługobiorca obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
III. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY
1. Sprzedawca umożliwia zawieranie umów sprzedaży Towarów za pośrednictwem sieci Internetowej oraz świadczy inne usługi przewidziane w niniejszym Regulaminie.
2.Zawarcie Umowy Sprzedaży między Usługobiorcą , a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Usługobiorce Zamówienia za pomocą Formularza Zamówień w Sklepie Internetowym zgodnie z pkt. II.4  Regulaminu.
3. Podane na stronie ceny są cenami w polskich złotych i zawierają obowiązujący podatek VAT.
4. Informacje podane przez  Usługobiorce  w  składanym zamówieniu  powinny być zgodne z prawdą, aktualne oraz dokładne. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość odmowy realizacji zamówienia, w przypadku, gdy podane dane są na tyle niedokładne, że uniemożliwiają realizacje zamówienia, w szczególności uniemożliwiają prawidłowe dostarczenie zamówionego Towaru. Przed odmową realizacji zamówienia Sprzedawca podejmie próbę kontaktu z Usługobiorcą w celu ustalenia niezbędnych danych.
5.Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Usługobiorcy stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Usługobiorce powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży.
6.Sprzedawca wraz z Towarem dostarcza Usługobiorcy dokument potwierdzający zawarcie umowy w postaci paragonu, a w przypadku sprzedaży Usługobiorcy  niebędącym Konsumentem – fakturą VAT. Koszty dostawy są uwzględniane na paragonie/fakturze VAT.

IV.WARUNKI  I TERMIN PŁATNOŚCI ZA PRODUKT

1. Sprzedawca udostępnia Usługobiorcy  następujące sposoby płatności z tytułu Umowy Sprzedaży:
2.Płatność gotówką za pobraniem kurierem InPost przy odbiorze przesyłki. Koszt takiej wysyłki to 12zł.
3.Płatność przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy Sprzedawcy  lub za pomocą Blue Media S.A.”
4. Dodanie informacji w regulaminie o wszystkich dostępnych formach
płatności:

Dostępne formy płatności:

Karty płatnicze:

* Visa
* Visa Electron
* MasterCard
* MasterCard Electronic
* Maestro

(Kurier InPost, Poczta Polska) Koszt takiej wysyłki  11-13 zł
5. Płatność przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy Sprzedawcy Koszt takiej wysyłki 11.50 zł
6.Płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy o numerze20 1160 2202 0000 0003 5908 9206 

 prowadzony przez Bank Milenium.
7. W przypadku wyboru przez Usługobiorce  płatności przelewem, płatności elektronicznych  Usługobiorca  obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 3 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży. Po przekroczeniu tego terminu umowa Sprzedaży zostaje zerwana z winy Usługobiorcy.
6.W przypadku wyboru przez Usługobiorcy  płatności gotówką za pobraniem z obowiązany jest do dokonania płatności gotówką przy dostawie.

V. SPOSOBY I TERMINY DOSTAWY

1.Dostawa produktu dostępna jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
2.Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej.
3.Nie ma możliwości odbioru osobistego.
4.Termin dostawy produktu do Klienta na terenie kraju wynosi 1-3 dni robocze.  W przypadku podania terminu dostawy w dniach roboczych należy rozumieć pod tym pojęciem wszystkie dni od poniedziałku do piątku włącznie, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.
5. W przypadku dostawy na terenie Polski akceptowana jest również wysyłka za pobraniem.
6.Usługobiorca  ma obowiązek sprawdzenia przesyłki w obecności kuriera. W przypadku zauważenia uszkodzenia przesyłki niezbędne jest spisanie protokołu szkody w transporcie oraz niezwłoczne powiadomienie o tym fakcie Sprzedawcy poprzez wysłanie wiadomości  e-mail. Nie spisanie protokołu szkody z kurierem uniemożliwi wszczęcie procedury reklamacyjnej, a tym samym zwrotu towaru.

VI. REKLAMACJE I ZWROTY:
Wszelkie reklamacje i zwroty należy składać poprzez przesłanie wypełnionego formularza  pocztą polską na adres : Bananastore.pl Starogard Gdanski 83-200 ul.Gryfa Pomorskiego 22 G  . Zwracany produkt powinien być czysty oraz odpowiednio zapakowany i odesłany na adres :  Bananastore.pl Starogard Gdanski 83-200 ul.Gryfa Pomorskiego 22 G  wraz z paragonem i dołączonym protokołem reklamacji lub zwrotu, które są do pobrania na stronie  WWW.BANANASTORE.PL

 Podstawą do zwrotu lub reklamacji jest paragon lub faktura.

Reklamacje oraz zwroty rozpatrujemy w możliwie najkrótszym terminie, nie później niż 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.

 Pełen zakres odpowiedzialności i obowiązków Sprzedawcy względem Usługobiorcy jest określony powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności kodeksu cywilnego oraz – w przypadku umów zawieranych przez Sprzedawcę z Konsumentami ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827).

VII.PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
1.  Usługobiorca  będący Konsumentem, który zawarł Umowę Sprzedaży, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny.
 2.Bieg terminu na odstąpienie od Umowy Sprzedaży rozpoczyna się od chwili objęcia Towaru w posiadanie przez Usługobiorcę lub wskazaną przez niego osobę trzecią.
3. Usługobiorca może odstąpić od Umowy Sprzedaży informując Sklep o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia, na przykład wysłanego pisemnie na ul.Gryfa Pomorskiego 22 G lub za pośrednictwem poczty elektronicznej
 na adres  info@bananastore.pl
4.Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Usługobiorcy  o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, zwrócić mu dokonane przez niego płatności, za wyjątkiem kosztu dostarczenia Towaru.
5. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Usługobiorcy do chwili otrzymania z powrotem Towaru.
6. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Usługobiorca.
7. W wypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży, Usługobiorca będący Konsumentem ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.
8. Jeżeli Usługobiorca korzystający z prawa do odstąpienia wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Usługobiorcy poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

VIII.POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW
1,Niniejszy punkt Regulaminu oraz postanowienia w nim zawarte dotyczą wyłącznie Klientów i Usługobiorców nie będących konsumentami.
2.Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej z Usługobiorcą niebędącym konsumentem w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Usługobiorcy niebędącego konsumentem żadnych roszczeń.
3.W przypadku Usługobiorców nie będących konsumentami Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części i to niezależnie od wybranego przez Usługobiorcy sposobu płatności oraz faktu zawarcia umowy sprzedaży.
4.Z chwilą wydania przez Sprzedawcę Produktu przewoźnikowi przechodzą na Usługobiorce nie będącego konsumentem korzyści i ciężary związane z Produktem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Produktu. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Produktu powstałe od przyjęcia go do przewozu aż do wydania go Usługobiorcy oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.
5. . Zgodnie z art. 558 § 1 kodeksu cywilnego odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za Produkt wobec Usługobiorców  niebędących Konsumentami zostaje wyłączona.
6. Odpowiedzialność Sprzedawcy w stosunku do Usługobiorcy  niebędącego Konsumentem, bez względu na jej podstawę prawną, za wyjątkiem sytuacji wyrządzenia Usługobiorcy przez Sprzedawcę szkody z winy umyślne,  jest ograniczona – zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie – do wysokości zapłaconej ceny oraz kosztów dostawy z tytułu Umowy Sprzedaży, nie więcej jednak niż do kwoty jednego tysiąca złotych. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do Usługobiorcy niebędącego Konsumentem tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści w stosunku do Usługobiorcy niebędącego Konsumentem.
7. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą/Usługodawcą, a Klientem/Usługobiorcą niebędącym konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy/Usługodawcy.

IX.DANE OSOBOWE W SKLEPIE INTERNETOWYM

1. Administratorem danych osobowych Usługobiorców/Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu Internetowego jest Sprzedawca.
2. Sprzedawca stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę danych osobowych.
3. Zasady i cele przetwarzania danych osobowych Usługobiorcy zawarte są w dokumencie „Polityka Prywatności”, dostępnej na stronie internetowej Sklepu pod zakładką „Polityka Prywatności”.
4.Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy. Dane niezbędne do zawarcia Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej wskazane są także każdorazowo na stronie internetowej Sklepu Internetowego przed zawarciem danej umowy.

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Umowy zawierane przez Sprzedawcę zawierane są w języku polskim.
2. Aktualna treść Regulaminu dostępna jest na stronie Sklepu Internetowego. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa; zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. Regulamin o zmienionej treści wchodzi w życie z dniem wskazanym przez Sprzedawcę . Zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na Zamówienia złożone i realizowane przed wejściem w życie zmian Regulaminu.
3. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o charakterze ciągłym (np. świadczenie Usługi Elektronicznej – Konto) zmieniony regulamin wiąże Usługobiorcę, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 oraz 384[1] Kodeksu cywilnego, to jest Usługobiorca został prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia. W wypadku gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych Usługobiorca będący konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy.
4.W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); dla Umów Sprzedaży zawartych do 24 grudnia 2014 r. z Klientami będącymi konsumentami – przepisy ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. (Dz.U. 2000 nr 22, poz. 271 ze zm.) oraz ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 141, poz. 1176 ze zm.); dla Umów Sprzedaży zawartych od 25 grudnia 2014 r. z Klientami będącymi Konsumentami – przepisy ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.); oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

XI. OBJAŚNIENIE

a. REGULAMIN – niniejszy dokument.
b. DZIEŃ ROBOCZY – każdy dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
c. FORMULARZ REJESTRACJI –elektroniczny formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający utworzenie konta.
d. FORMULARZ ZAMÓWIENIA – elektroniczny formularz  dostępny w Sklepie Internetowym  umożliwiająca złożenie zamówienia.
e. KLIENT – osoba fizyczna posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych , korzystająca ze sklepu Internetowego, w szczególności składająca zamówienia.
f. KONTO –indywidualna usługa elektroniczna z przypisanym loginem i hasłem  w którym gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych  przez niego zamówieniach.
g. KONSUMENT – Klient będący osobą fizyczną, dokonujący ze Sprzedawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową (zgodnie z art. 22¹ ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny,            Dz.U.1964.16.93).
h. KODEKS CYWILNY – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16, poz. 93 ze zm.),
i.  NEWSLETTER – nieodpłatna Usługa Elektroniczna świadczona przez Sprzedawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail która umożliwia wszystkim korzystającym otrzymywanie od Sprzedawcy informacji o produktach, nowościach                  i promocjach w Sklepie Internetowym.
j.  PRODUKT – dostępna w Sklepie Internetowym rzecz ruchoma będąca przedmiotem sprzedaży.
k. SKLEP INTERNETOWY – sklep internetowy Sprzedawcy dostępny pod adresem internetowym  WWW.BANANASTORE.PL.
l. SPRZEDAWCA  – Dawid Megger ul.Gryfa Pomorskiego 22G  83-320 Starogard Gdanski  NIP 5922274487  REGON 381203080, adres poczty elektronicznej: info@bananastore.pl  numer telefonu kontaktowego: +48 573 321 101 , +48 888 936 770. UMOWA SPRZEDAŻY – umowa sprzedaży zamówionego produktu zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
n. USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 ze zm.),
o. ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Kupującego składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży  Produktu lub Produktów  za pośrednictwem Sklepu internetowego.
p. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1030) ,
q. RODO – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych )
Nawigacja
Zamknij

Mój koszyk

Recently Viewed

Close

Szybki podgląd

Zamknij

Kategorie

Chat online